dinsdag 18 juni 2019

'Natte Gymles' voor basisschoolleerlingen en statushouders

Dinsdagmiddag 18 juni 2019 gaf de Dordtse ReddingsBrigade een presentatie aan een aantal politici in het zwembad aan de Sportboulevard. Doel was om duidelijk te maken dat nog lang niet alle kinderen kunnen zwemmen en dat dat in een waterrijk Dordrecht noodzakelijk is.
In de gemeenteraad was eerder de Motie: Ieder kind heeft een zwemdiploma' aangenomen. Maar dit is nog lang geen praktijk. Zo kan op een aantal scholen 75% van de leerlingen nog steeds niet zwemmen als zij de school verlaten naar vervolgonderwijs.

De ReddingsBrigade geeft zwemlessen aan leerlingen en heeft ook een plan om basisschoolleerlingen aan een diploma te helpen door te starten met het geven van 'Natte Gymlessen'. In Hengelo is dit al jaren praktijk en daar kunnen steeds meer leerlingen zwemmen.

Het geven van 'Natte Gymlessen' houdt in dat kinderen, en sinds kort ook statushouders, beginnen met te wennen aan water. Waarna sneller de zwemdiploma's kunnen worden gehaald.
Belangrijk is dat er geen angst meer is voor water. 'Natte Gymlessen' zijn een prima basis om goed te leren zwemmen.

Men is bezig met een voorstel op te stellen.

maandag 17 juni 2019

Mooie tentoonstelling 'Playground' op Landgoed van Galerie Bergarde in Heerjansdam


Op het Landgoed van Galerie Bergarde in Heerjansdam staan kunstwerken van 30 kunstenaars, over het buitengebied verspreid. Samen vormen zij een prachtige tentoonstelling 'Playground'.

De opening was op zaterdag 1 juni 2019. De kunstwerken zijn te bewonderen tot 16 november.

Zeker de moeite waard!

Kunstwerken van Bonk/Van der Veer
Fotograaf is Michiel Grootendorst

Woonlasten verlagen - Verklaring van Woonrecht


Woensdagavond was er in de Buitenwacht een druk bezochte bijeenkomst over Wonen: 'Is wonen nog wel een Grondrecht in Dordrecht'.

Steeds meer mensen zijn op zoek naar een woning en steeds meer mensen hebben problemen met het betalen van de huur. O.l.v. Ben Corino van RTV Dordrecht gingen belangstellenden in gesprek met Woonbron, Trivire, Wethouder Stam en Huurdersplatform.

Hoe hou je de huren betaalbaar? Was de grote vraag. Er is grote behoefte aan verlagen van de woonlasten, de huurhoogte beperkten. Woningcorporaties Woonbron en Trivire zijn hier al mee bezig door bijvoorbeeld meer naar inkomen te kijken (voor een deel ook verplicht vanwege de Wet Passend Toewijzen). Mensen met zeer lage inkomens krijgen een lagere huurverhoging, of soms helemaal geen. Mensen met hogere inkomens in sociale huurwoningen moeten juist meer huur gaan betalen.

Ook was er grote behoefte aan duidelijke cijfers: 
- hoe groot zijn nu precies de wachtlijsten?
- welke doelgroepen kunnen alleen maar een beroep doen op sociale huurwoningen?
- wie vallen er onder de voorrangsregeling?
- hoe bevorder je de doorstroming

Wethouder Stam beloofde binnenkort met cijfers te komen en meer transparantie te geven.

Trivire vertelde met een Doorstroomplan bezig te zijn, en ook met beleid om je oude huur mee te nemen naar een volgende gelijksoortige woning. Nu komt het nogal eens voor dat de volgende woning veel duurder is, maar nauwelijks groter of beter, of zelf kleiner.

Woonbron wil de huren betaalbaar houden. Ook bij de Energietransitie. Bewoners moeten niet uiteindelijk hogere lasten krijgen. Ook zijn er minder uithuisplaatsingen. Woonbron gaat minder woningen slopen, en bekijkt nu eerst of renovatie niet beter is.

Afspraken:

- Waar het nodig is, huren niet verhogen of zelfs verlagen (bijv. op bijstandsniveau geen huurverhoging)
- Huur meenemen naar volgend huis
- Doorstromen verbeteren; Doorstroomplan Trivire
- In beeld brengen:
wachtlijsten; voor wie en hoe werkt de voorrangsregeling; doelgroepen die aangewezen zijn op sociale huurwoningen; maak het transparant;
- Loting systeem versus puntensysteem
- Meer kleine woningen
- Minder slopen, meer renoveren
- Energietransitie mag niet leiden tot hogere woonlasten; harde afspraken hiervoer maken met de Woningcorporaties
- Woningbouw versnellen
- Hobbels wegnemen

Aan het eind van de avond las Riet Duykers (voorzitter Platform tegen Armoede Drechtsteden) de Verklaring van Woonrecht van Platform tegen Armoede Drechtsteden voor.

In November ontvangt iedereen een volledig overzicht (stand van zaken) van de afspraken die deze avond zijn gemaakt en in Januari 2020 volgt er een nieuwe bijeenkomst over Wonen.

Korte crisisopvang, daarna snel juiste begeleiding en zorg

Donderdagavond 13 juni 2019 hield de PvdA het Politiek Cafe: 'Dakloos en dan...' in DOOR aan de Spuiboulevard. Heel veel belangstellenden waren hierop af gekomen.

Inge Stevens: "De reden voor ons om dit Cafe te organiseren is dat wij vinden dat de opvang nu te eenzijdig is. Iedereen zit bij elkaar. Wij willen dat er veel meer maatwerk komt voor de mensen. Ook willen wij de dakloze zelf aan het woord laten. Vandaar dat we de film 'Dakloos en dan...' hebben laten maken door RTV Dordrecht, waarin 4 daklozen hun verhaal vertellen."

Twee van deze daklozen - Bruce en Freek - waren op deze avond aanwezig. Ze waren onder de indruk van de film, die ze nog niet hadden gezien.

Met de organisaties Leger des Heils, ZorgBoerderij Bij Bram, een straatpsychiater, politieagent, Dienst Gezondheid en Jeugd, met wethouder Heijkoop, PvdA Tweede Kamerlid John Kerstens en belangstellenden kwam er een goede discussie tot stand, o.l.v. Kees Thies.

Velen vinden de opvang via het Leger des Heils ook te eenzijdig. De groep daklozen wordt steeds diverser (jongeren, gezinnen, vrouwen, mensen met verslavings- en/of psychiatrische problemen) en zitten nu allemaal bij elkaar. Ook de grote slaapzalen zonder enige vorm van privacy is verre van ideaal. De crisisopvang moet kort zijn (daar is behoefte aan), waarna direct gekeken moet worden wat de persoon nodig heeft. De begeleiding/hulpverlening/dagbesteding kan dan snel starten, zodat iemand weer mee kan doen.

Het Leger des Heils vertelde zelf ook niet altijd blij te zijn met de huidige opvang, maar dat er met steeds minder geld steeds meer daklozen moeten worden opgevangen. Zij bieden aan heel veel verschillende mensen in nood hulp en opvang die anders nergens terecht kunnen.
De vraag neemt eerder toe dan af. Men is zelf ook al bezig om de grote slaapzalen anders te gaan organiseren. Maar dat kost tijd en geld. Men is erover o.a. in gesprek met de gemeente. Men werkt samen met andere organisaties voor vormen van begeleiding en hulp.

ZorgBoerderij Bij Bram vertelde heel laagdrempelig te zijn. Professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen: allen zijn erop gericht dat de client zijn/haar leven weer aankan.

Wethouder Peter Heijkoop wil ook meer aanbod van zorg. Dordrecht doet mee met de Pilot: 'Geen Dakloze Jongeren'. Steeds meer jongeren zijn dakloos, en dat is een volstrekt ongewenste situatie, die hun verdere leven beinvloedt. Peter vertelde in gesprek te zijn met organisaties over hoe de opvang en begeleiding sneller op elkaar kunnen aansluiten.

Tweede Kamerlid John Kerstens was heel blij met deze bijeenkomst. Hij wil dat er hier in Nederland veel meer aandacht voor komt. Hij kondigde aan binnenkort op bezoek te gaan bij ZorgBoerderij Bij Bram in Ameide, met een deel van de Tweede Kamerleden.

Conclusie en afspraken:
- Meer diversiteit in opvang en hulp bij meerdere organisaties en op meerdere locaties, ook aan de randen van de stad
- Crisisopvang zo kort mogelijk, waarna de juiste zorg/begeleiding kan starten
- Af van de slaapzalen
- Meer maatwerk in zorg/begeleiding
- Gescheiden opvang voor vrouwen, gezinnen en jongeren; voor meer veiligheid en maatwerk

Klik hier voor het bekijken van het verslag van de avond door RTV Dordrecht


woensdag 12 juni 2019

Start realisatie eerste Waterstof-vulstation eind dit jaar in Dordrecht

Werkgevers in de Drechtsteden hebben het voortouw genomen om binnen een tijdsbestek van drie jaar, vijf a zes waterstof-vulstations te realiseren in de Dordtse regio. Dit initiatief is ontstaan aan een van de innovatietafels van Werkgevers Drechtsteden. Leden van de WD zijn samen aan de slag gegaan en hebben ook andere partijen, zoals onder meer lokale overheden, weten te enthousiasmeren om aan te haken.

Het motto bij Werkgevers Drechtsteden was, de richting die we op moeten is onontkoombaar maar biedt ook kansen. Aan de andere kant heb je het al snel over een investering van 1,3 tot 1,5 miljoen euro voor een enkelvoudig waterstof-vulstation voor personenauto’s. Dat hoest je niet zomaar even op. Volgens een van de initiatiefnemers van de WD is het project dan ook groter dan jezelf, dat kun je niet in je eentje doen. WD-voorzitter Jacob Klink vertelde desgevraagd dat ze met dit initiatief willen doorpakken. We hebben dan ook tegen elkaar gezegd dat als een bedrijf, organisatie of gemeente niet meteen wilde aanhaken we dan door gingen naar de volgende.

Presentatie initiatief bij Ministerie Infrastructuur en Milieu
Maandag 27 mei 2019 presenteerde een afvaardiging van Werkgevers Drechtsteden, de Economic Development Board Drechtsteden en wethouders Jacqueline van Dongen (Zwijndrecht) en Andr├ę Flach (Hendrik-Ido-Ambacht) het plan op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hier werd het plan positief en enthousiast ontvangen. De vertegenwoordiger namens het Ministerie complimenteerde de initiatiefnemers en zegde toe om langs te komen in de Drechtsteden en om met elkaar in contact te blijven.

Start realisatie eerste Waterstof-vulstation eind dit jaar in Dordrecht
Het heeft ertoe geleid dat er een convenant is afgesloten met diverse partijen in de regio en eind van dit jaar, of begin volgend jaar, de aanvang zal plaatsvinden voor de realisatie van het eerste waterstof-vulstation in de regio. Het is de bedoeling dat deze, ter hoogte van de Peugeot garage en Van der Wees, komt bij Van Twist aan de Laan der Verenigde Naties in Dordrecht. De doelstelling is dat deze in de loop van volgend jaar operationeel is.

Ook andere vervoersmodaliteiten
Dit initiatief moet wat de WD betreft niet beperkt blijven tot tankstations voor personen auto’s, maar ook andere vervoersmodaliteiten moeten hiervoor benut gaan worden.

Nederland staat volgens de akkoorden van Parijs voor de opgave om in 2050 de CO2 uitstoot met 80 tot 95% te verminderen. Uiteindelijk moeten we naar een klimaatneutraal energie- en grondstoffensysteem. Alle mogelijke opties zullen uit de kast moeten worden gehaald om de gestelde doelen in alle sectoren te bereiken. Daarbij biedt waterstof belangrijke oplossingen.

(Uit nieuwsbrief Deal Drecht Cities van 12 juni 2019)

dinsdag 11 juni 2019

Tony Bruys met grote groep actief tijdens AvondvierdaagseOp de laatste vrijdagavond 7 juni 2019 van de Avondvierdaagse in Dordrecht was Tony Bruys (van de Dordtse Doorpakkers) met een flinke groep super actief.

Helemaal achteraan de optocht liepen ze mee en ruimden ze veel afval op die de enthousiaste stoet kinderen met hun begeleiders achter liet.

De afvalgroep - onder wie veel polici - had het ook prima naar de zin. Ze waren supertrots.


woensdag 5 juni 2019

Rupsje Nooitgenoeg middag in Bibliotheek Crabbehof


In juni is het 50 jaar geleden dat Eric Carle zijn wereldberoemde boek 'Rupsje Nooitgenoeg' schreef. Dit moet natuurlijk gevierd worden en dat heeft de Bibliotheek Crabbehof dan ook gedaan, op woensdagmiddag 5 juni 2019.

Het prachtige verhaal van Rupsje Nooitgenoeg vond een gewillig gehoor bij een grote groep jonge kinderen met hun ouders. Uit het grote boek vol kleurrijke tekeningen werd er vlot voorgelezen. De kinderen leefden helemaal mee.

Ook is er in de Bibliotheek een tentoonstelling met allemaal boeken over het beroemde Rupsje. Via de Bibliotheek kun je de boeken allemaal lezen.

Feestelijke opening Boekhandel Vos en Van der Leer op Bagijnhof-Visstraat


Woensdagochtend 5 juni 2019 was er de feestelijke opening van Boekhandel Vos en Van der Leer op hun nieuwe locatie aan Bagijnhof-Visstraat. In het voormalige pand van Veilighuis Mak.

De feestelijke opening was net achter de rug toen ik kwam. Het was er gezellig druk.
De boekwinkel ziet er mooi en sfeervol uit. Met ook een aparte kinderboekenafdeling.

Veel succes op de nieuwe locatie...

Leerlingen in de stad naarstig op zoek naar antwoorden

In centrum vanmorgen - woensdag 5 juni 2019 - liepen allemaal leerlingen, die onder leiding van docenten, met briefjes in hun handen naarstig op zoek waren naar antwoorden op de vragen die op die briefjes stonden. De vragen lazen ze hardop.

Ik trof een aantal leerlingen in 't Hof aan, waar ik zijn moest voor het Archief in verband met Tentoonstelling Honderd Jaar Vrouwenkiesrecht, die we aan het voorbereiden zijn.

In 't Hof staat nog altijd het gebouwtje van de robotarm die een Bijbel aan het schrijven is, met allemaal informatie aan de buitenkant over 400 jaar Cynode Dordrecht. De leerlingen moesten allerlei jaartallen zien te ontdekken in die lappen tekst. Ze waren er serieus mee bezig...
maandag 3 juni 2019

Verkenning HBO-trajecten - hoger onderwijs dat past bij de regio

Op maandag 13 mei 2019 bezochten bestuurders en vertegenwoordigers vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven Rotterdam Academy. Tijdens dit bezoek kon de delegatie leren van de Rotterdamse ervaringen met Associate degree (Ad) opleidingen. Een Ad is een praktisch ingestoken tweejarige hbo-opleiding.

Er werd in kaart gebracht of dit ook voor de Drechtsteden ontwikkeld kan worden. Goede aansluiting op de opleidingsvraag vanuit de regio is hierbij essentieel.

Begin februari maakten vijf onderwijsinstellingen (Hogeschool Rotterdam, Avans, Inholland, Christelijke Hogeschool Ede en Da Vinci College/HBO Drechtsteden), gemeentebesturen in de Drechtsteden en bedrijfsleven bekend gezamenlijk te werken aan hoger onderwijs dat past bij de regio. Een aantrekkelijke stage- en afstudeeromgeving wordt hierbij ook meegenomen. Het streven is om de verkenning voor de zomer af te ronden.

Klik hier voor het filmpje

(Uit Deal Drecht Cities Nieuwsbrief 29 mei 2019)

zondag 26 mei 2019

Mooie middag op de Essenhof met verhalen over Zonen en Dochters van Dordrecht, muziek en gedichten van Marieke van LeeuwenZaterdagmiddag 25 mei 2019 was er op de begraafplaats de Essenhof een speciaal programma op het Weekend van de Begraafplaats: 'Een plek vol verhalen".

In de Thuredrith aula opende Mieke Verkuil, Teamleider Essenhof, het speciale programma. Hans Berrevoets vertelde over markante personen en plekken vol verhalen op de Essenhof, zoals Otto dicke, Cees Buddingh' en de familie Stoop. Ik vertelde een paar verhalen over Dochters van Dordrecht Lenie Dicke (verzetstrijdster) en Nel Snouck Hurgronje (eerste bibliothecaresse en verbonden aan de familie Stoop).

Een aantal leden van de familie Stoop waren aanwezig.

De band Neverlandjazz van Nienke Troost verzorgde de muzikale omlijsting, die prima paste bij de verhalen die werden verteld.

Hierna gingen we met een groep langs speciale graven, zoals de familie Vriesendorp, Dicke en Stoop.

Dochter van Dordrecht Marieke van Leeuwen las een paar mooie gedichten voor bij het graf van Elsje Dicke.

Alles bij elkaar vond ik het een bijzondere middag. Mooie verhalen, bijzondere graven, alles in het volle groen en met een heerlijke zon.

vrijdag 24 mei 2019

Onder een stralende zon ging Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch van start op het Zwarte Zwaantje

Vrijdagmiddag 24 mei 2019 ging een flinke groep genodigden en enthousiastelingen vanaf de Rene Siegfried met de Veerdienst 3 naar H.I. Ambacht, naar het Zwarte Zwaantje, dat daar aangemeerd ligt.
Het Zwarte Zwaantje is een voormalige stoompont tussen Gorinchem en Sleeuwijk. Later is het als speeltuinschip ingericht en lag het in de Maashaven in Rotterdam. Zij wordt nu gerestaureerd om uiteindelijk onderdeel van het publiek toegankelijke drijvende park in de Zuidelijke Insteekhaven op de Stadswerven te worden.

De bijeenkomst was de start van de uitvoering van het burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch, na jarenlange intensieve voorbereiding. Een bijzonder moment om met elkaar te vieren. 
Het burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch wordt gefinancierd met subsidies vanuit de Erfgoedlijn Waterdriehoek van de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht. Leefwerf De Biesbosch vertelt het sociaal-economische verhaal van onze bijzondere maritieme topregio.
Zo toont Leefwerf De Biesbosch met het behoud van twee Franse motors, schepen die in het kader van de Marshall-hulp zijn gebouwd, de kracht van regionale en internationele samenwerking. Niet voor niets hebben de Fransen en Amerikanen destijds in de regio Drechtsteden Scheepswerf De Biesbosch uitgekozen als werf die de Franse motors ontworpen, geassembleerd en onderhouden heeft.

Partner Stichting De Binnenvaart heeft de Franse motor Marot gekocht, welke publiek toegankelijk wordt. Dit schip ligt nu nog langszij de Rene Siegfried, totdat haar ligplaats in de Zuidelijke Insteekhaven gereed is.

Initiatiefnemer Elio Barone was bijzonder verheugd om op deze zonovergoten dag de vele belangstellenden hartelijk welkom te heten op het Zwarte Zwaantje.

Voorzitter Martine van Lier bracht de historie van het initiatief in herinnering. Dankzij de grote volharding van Elio Barone komt het nu eindelijk tot uitvoering. Er is inmiddels een stevige structuur rondom het burgerinitiatief met nieuw bestuur, een Bouwcommissie en een Raad van Advies. Martine moet vanwege een nieuwe functie haar voorzitterschap helaas opgeven. Zij heeft evenwel het volste vertrouwen dat het initiatief nu succesvol de eindstreep gaat halen.

Patty van der Kley van de Provincie Zuid-Holland vertelde dat voor de Provincie de Erfgoedlijnen van groot belang zijn, die financieel goed worden ondersteund. Ze hoopt dat dat zo blijft met de nieuwe coalitie.

Wethouder Rinette Reynvaan zei dat tussen droom en daad veel praktische bezwaren en wetten staan. Ook bij dit burgerinitiatief. Maar dat het er nu toch van gaat komen: “Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit, om de historische aspecten van de Stadswerven te behouden en om oude schepen creatief te gaan gebruiken”.

Burgemeester Heijkoop van H.I. Ambacht woont pal tegenover de ligplaats van het Zwarte Zwaantje. Hij was benieuwd wat het Zwarte Zwaantje ooit was. Nu hij weet wat het Zwarte Zwaantje is, was hij heel trots op het burgerinitiatief. “Het burgerinitiatief heeft mijn hart gestolen”.
Hij verwachtte dat de nieuwe coalitie in de Provinciale Staten juist meer dan minder gaat uitgeven aan historisch erfgoed. Hij memoreerde aan het feit dat er veel kleinere maritieme bedrijven zijn in onze regio, wat zo kenmerkend is voor de Drechtsteden.

Jos Hubens van Stichting De Binnenvaart vertelde over de belangrijke rol die scheepswerf De Biesbosch heeft gespeeld als innovator. De Franse motors waren iconische schepen. Vele jaren geleden zei hij tegen Elio: “Je moet een Franse motor nemen als centraal schip van de Leefwerf!”
Vereniging De Binnenvaart heeft een prachtig boek uitgegeven over Scheepswerf De Biesbosch en de daar gebouwde schepen. Ter ere van deze scheepswerf heeft Vereniging De Binnenvaart een monument gemaakt, welke naast de Rene Siegfried staat.

Penningmeester Martin Bloem vertelde dat het initiatief nu vanaf 0 euro start, gezien de subsidies enkel toereikend zijn voor de meest noodzakelijke aspecten. Daarom vroeg hij aandacht om sponsor of donateur te worden van Stichting Leefwerf De Biesbosch.

Hierna volgde het moment van de onthulling van het welkomstbord met het logo van Leefwerf De Biesbosch. Na wat rukken en trekken viel het doek uiteindelijk en kwam het bord tevoorschijn en straalde in de volle zon.

Hierna was er tijd voor een toast op een succesvolle realisatie op deze bijzondere middag. Op naar een bijzonder resultaat. 

zaterdag 18 mei 2019

Zonnige opening van het Jubileumweekend De Kleine Rug
Zaterdagmiddag 18 mei 2019 was de feestelijke start van het Jubileumweekend van het NIVON natuurvriendenhuis De Kleine Rug. Het was een heerlijke zonnige dag.

Zo rond kwart voor twee heette ik iedereen van harte welkom. De Kleine Rug bestaat 50 jaar en zal zeker nog eens 50 jaar bestaan. Met plannen voor nieuwe huisjes, meer cursussen, arrangementen, kampeermogelijkheden ook in de winter, vergaderruimte, etc.
De Kleine Rug behoort tot de kleine huizen van het NIVON, met 33 bedden in het huis.

Wethouder Marco Stam vertelde dat hij vroeger als klein jongetje vaak met anderen het Wantij overzwommen om stiekem even bij de Kleine Rug te kijken. Ze durfden niet aan land, de zwemtocht op zich was al spannend genoeg.

Er was een tentoonstelling, het eerste boekje met de Geschiedenis van De Kleine Rug overhandigde ik aan de wethouder. Het koor Melange Rood zong op het terras in de grote tuin.

City Outdoor organiseerde voor groepen kinderen allerlei activiteiten, zoals varen met eigen gebouwde vlotten, GPS speurtochten en boogschieten.

Daarna was de grote barbecue voor alle vrijwilligers.
Alle vrijwilligers zorgen ervoor dat mensen op De Kleine Rug kunnen genieten van het water, de groene omgeving en de binnenstad vlakbij.

Zondag 19 mei is de OPEN DAG, van 11 tot 16 uur.

Uitstoot in de lucht veroorzaakt ook giftige stoffen op de grond bij Chemours en spoelen de Merwede in

Donderdagavond 16 mei 2019 waren Alexander Jansen, Herman van der Plas en ik op de publieke tribune in de Tweede Kamer, waar het debat plaatsvond over Chemours. Uit Dordrecht was verder alleen Ineke de Jager aanwezig. Vooral veel politici uit Sliedrecht waren gekomen.

Het was bijzonder stil in het Tweede Kamergebouw. In de plenaire zaal zaten een handvol woordvoerders, met minister, staatssecretaris en ambtenaren.
Buiten ons waren er geen toeschouwers.

Er was een strenge suppoost: er mochten geen tassen en geen eten mee naar binnen, Er mochten geen snoepjes worden uitgedeeld. En er mochten vooral geen foto's worden gemaakt.

Chemours staat weer in de belangstelling vanwege illegale afvoer van giftige stoffen PHOA en GenX. Deze blijken via de uitstoot uit de pijp bij regen op de grond neer te dalen en in het water te belanden. Daar is geen vergunning voor, dus illegaal. Chemours zegt dit niet geweten te hebben dat uitstoot uit de pijp deze gevolgen heeft.

Minister wil een vergunning nu hiervoor geven, zodat er op handhaafd en gecontroleerd kan worden. Naar een uiteindelijke afbouw toe.

Buiten VVD en CDA die dit een pragmatische gang van zaken vinden, hadden andere partijen veel bezwaren. Zij zien het nut van een vergunning niet in. Want je kunt toch handhaven omdat het illegaal is. Er is wel vergunning voor uitstoot via de lucht.
Daarnaast was er kritiek op Chemours "die het niet geweten zou hebben".

Er werden 10 moties ingediend. De minister ontraadde de moties en zegde de kamerleden een notitie toe met meer informatie. Dinsdag 21 mei a.s. wordt het onderwerp besproken in de Tweede Kamer, met waarschijnlijk toch een aantal moties.

Bezoek aan Boothuis Dordrecht Noord van de KNRM bij StadswervenDonderdagochtend 16 mei 2019 brachten Alexander Jansen en ik vanuit de PvdA fractie een bezoek aan het Boothuis Dordrecht Noord van de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij (KNRM) aan het Wantij bij de Prins Hendrikbrug op Stadswerven.

Men moet vlak bij de rivier zitten, om zo snel mogelijk te kunnen uitrukken en ter plekke te zijn. Dit Boothuis is de grootste locatie voor hulp aan schepen op de rivieren in Nederland.

We kregen een film te zien over de ontwikkeling van het reddingswerk. Het is ooit gestart door de reders, om hulp te organiseren voor hun schepen en bemanning op zee. De beelden van de woeste golven met daarin piepkleine roeibootjes met stevige mannen erin die hun uiterste best deden om vaart te maken door deze woestenij, spreken echt tot de verbeelding.

Nu zijn de boten van technische snufjes voorzien, en zijn volledig gemotoriseerd. De KNRM hier in Dordrecht opereert vooral op de rivieren. Steeds meer moeten ze uitrukken voor plezierjachten die in de problemen raken.

Deze locatie van de KNRM wordt niet betrokken bij de ontwikkeling van Stadswerven. Pal achter hen worden nieuwe huizen gepland.
Men weet dan ook niet of ze hier kunnen blijven liggen, wat men wel graag wil vanwege de gunstige ligging t.o.v. de rivier.

Ze vragen dan ook om betrokken te worden bij de ontwikkeling in hun directe omgeving. Daarnaast vragen zij aandacht voor het feit dat een aantal vrijwilligers in de binnenstad woont en bij een spoedoproep snel bij de KNRM moet zijn. Ze zouden dan ook graag eigen pasjes hebben om snel uit de binnenstad (pollers) te kunnen.
Nu komen er binnenkort flitspalen. De pollers verdwijnen. Maar dan willen ze vrijstelling hebben om in de hele binnenstad zich snel te kunnen verplaatsen.

De KNRM werkt uitsluitend met vrijwilligers en hebben eigen sponsoren. Zij ontvangen geen subsidie.