donderdag 21 oktober 2021

Drechtsteden in VPRO Tegenlicht: De nieuwe elite | zondag 24 oktober, 22.05 uur, VPRO, NPO 2


Waar Nederland achterloopt, ziet voorzitter Techniek Nederland deze regio als voorloper in de aanpak van technische beroepen. Zondag 24 oktober 2021, 22.05 uur op NPO 2, wordt het bezoek van Doekle Terpstra aan de Duurzaamheidsfabriek uitgezonden. 

Hoe komt het dat technische beroepen helemaal uit de mode zijn geraakt? Als samenleving hebben we door een obsessie naar verheffing veel waardevolle en onmisbare beroepen naar de achtergrond verbannen. Loodgieters en elektriciens verdienen goud geld, maar nog steeds is de waardering voor hun werk laag. In Nederland wordt nog onderscheid gemaakt tussen hoog en laagopgeleiden, maar de wal keert het schip. De toekomst ligt in handen van handwerkers en het lijkt erop dat de verandering van de werkvloer komt: de nieuwe elite.De politieke ambities zijn uitgetekend, Nederland moet in rap tempo verduurzamen om te kunnen voldoen aan de internationale afspraken. “We staan aan de vooravond van de grootste verbouwing van Nederland”, aldus Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. Alleen de beloofde energietransitie loopt nu al immense vertraging op omdat we de technische mensen missen om het uit te voeren. De SER spreekt van een tekort van 20.000 tot 60.000 mensen. Hoe kan dat?

Doekle Terpstra legt de knelpunten van de Nederlandse energietransitie bloot. Het gebrek aan mensen is ontstaan door een politieke beslissing die twintig jaar geleden werd genomen op een congres in Lissabon. Het onderwijs is sindsdien ingericht op algemeen vormend onderwijs. Wie dat niet wil of kan, wordt daar op aangekeken. Hierdoor zijn waardevolle beroepen naar de achtergrond verbannen. Het lijkt soms wel of we de waarde van echt werk zijn vergeten terwijl een elektricien een stad in het donker kan zetten of het internet onklaar kan maken.

Maar de wal keert het schip. Vakmensen verdienen inmiddels goudgeld en zijn de nieuwe elite aan het worden. Mo Talbi, een loodgieter uit Gouda, heeft een omzet van zo’n vijfduizend euro per week. ‘Er is geen concurrentie’, vertelt hij ‘je hoeft niet bang te zijn dat iemand je klus afpakt.'

Socioloog Rinneke van Daalen deed jarenlang onderzoek op vmbo-scholen, waar 60% van onze kinderen naar toe gaat. Volgens haar wordt in Nederland nog steeds flink onderscheid gemaakt tussen hoog en laagopgeleiden terwijl het verschil tussen mbo en hbo helemaal niet zo groot is.

De veranderingen in de techniek gaan razendsnel. Loodgieter en elektricien zijn allang geen vieze beroepen meer en de vernieuwingen komen inmiddels ook vanaf de werkvloer. Zo werden de plannen om de fabriek en meestervervuiler Tata-steel te verduurzamen in gang gezet door Ruud Voorhuis, voormalig smelter bij de hoogovens en nu voorman bij FNV Tata. Terwijl de directie pleite voor CO2-opslag onder de zeebodem, en hiervoor lobbyde in Den Haag werd het vernieuwende plan van de FNV-Tata omarmd door milieuactivist Marian Minnesma en Donald Pols van Milieudefensie.

Volgens Doekle Terpstra kunnen we niet meer wachten. ‘We moeten stoppen met plannen maken en mensen opleiden om het te doen.’ In VPRO Tegenlicht een pleidooi voor het herwaarderen van vakmanschap in de samenleving.

Bouw Kopgebouw voor jonge bedrijven in de Smart Industry en voor Dordrecht Academy op Leerpark


Op maandag 11 oktober 2021 werd tijdens een feestelijke bijeenkomst het startsein gegeven voor de bouw van het ‘Kopgebouw’ op het Leerpark in Dordrecht. Dit moment werd gemarkeerd met een openluchtcollege op de bouwplaats over collectief innoveren in de Drechtsteden en het slaan van de eerste paal.

Het kopgebouw biedt straks niet alleen onderdak aan jonge bedrijven in de Smart Industry, maar ook Dordrecht Academy en Career Boost nemen hun intrek in het gebouw. Deze twee initiatieven gaan het hoger onderwijs in de Drechtsteden uitbreiden en versterken. Ook krijgt het Kopgebouw een verbinding met de Duurzaamheidsfabriek, dit is letterlijk een brug om het mbo en hbo met elkaar te verbinden.

Na afloop van het college werd op traditionele wijze de eerste paal geslagen door Onderwijswethouder Peter Heijkoop (Gemeente Dordrecht), Jan Lokker (bestuurder ROC Da Vinci College), Erwin van Braam (programmadirecteur Hoger Onderwijs Drechtsteden) en Johan van Gerven (Associate Director Acquisition & Development) van Kadans Science Partner. De bouw van het kopgebouw zal ongeveer 14 maanden in beslag nemen. Naar verwachting wordt het gebouw in het voorjaar van 2023 opgeleverd.

vrijdag 15 oktober 2021

Een thuis voor iedereen: Snel, duurzaam en betaalbaar bouwen


Er moeten in Nederland 1.000.000 woningen worden gebouwd, vóór 2030. Maar liefst ruim één vijfde van die opgave ligt hier, in onze provincie Zuid-Holland.

Op dit moment wordt er al volop gebouwd in Zuid-Holland. Zo’n 17.000 woningen per jaar. Maar er is meer nodig om aan de grote woningbouwbehoefte te voldoen. Tot 2030 zijn er voldoende plannen en locaties om 260.000 nieuwe woningen te bouwen. Zowel binnenstedelijk als daarbuiten. Samen met gemeenten en het Rijk gaan we aan de slag om deze woningbouwproductie op peil te houden en waar mogelijk te versnellen.

We moeten dat slim, snel en vooral samen doen. Maar ook duurzaam en betaalbaar. Want wat we nu neerzetten moet wél passen in onze toekomst, in de dromen van de woningzoekenden, de juf, de politieagent, de dochter van de buren en de kenniswerker. Het liefst zoveel mogelijk binnen onze steden en dorpen. Waar werk, school, voorzieningen, vrienden en vaak familie dichtbij zijn. Waarbij we ons schaarse groen in de dichtbevolkte Randstad zoveel mogelijk intact laten en bestaande wegen en spoor beter benutten.

Voor iedereen een thuis bouwen. Waarbij een prettige woon- en leefomgeving altijd het uitgangspunt is. Op de juiste plek en klaar voor de toekomst. Zodat we over 50 of 100 jaar nog steeds blij zijn dat de woningen er staan. Bouw mee!

Langs 3 actielijnen versnellen
Het is tijd voor gezamenlijke actie. Aan de hand van 3 actielijnen uit de Zuid-Hollandse woningbouwagenda, samen met alle woningbouwprofessionals:

1 Bouw snel & slim. Tempo op versnelling
Het woningtekort is groot en wordt steeds groter. Dit vraagt om meer en sneller bouwen. Het vraagt om nieuwe manieren van bouwen, het versnellen van procedures, durven te experimenteren. Én de durf hebben om belemmeringen en vertragingen snel weg te nemen zonder dat op kwaliteit wordt ingeleverd. Het kan!

2 Bouw voor de toekomst. Op de juiste plek, naar behoefte en compleet
We zijn de toekomst ná vandaag in aan het richten. Dit vraagt een complete aanpak waarbij we ook zorgen voor een gezonde, groene leefomgeving. Een bereikbare provincie, met betaalbare en klimaatbestendige woningen in de buurt van werk, goed openbaar vervoer, voorzieningen en in een omgeving waar inwoners kunnen recreëren en ontspannen.

3 Bouw voor iedereen. Betaalbaar en sociaal voor het gebied als geheel
De stad en het dorp zijn van ons allemaal. Iedereen moet daar een dak boven het hoofd kunnen vinden, ongeacht inkomen of sociale status. Hierbij moeten we een goede mix blijven vinden in de verschillende ingrediënten in de leefomgeving van bewoners. Hoe wordt er geleefd? Wie wonen er? Hoe verplaatsen die zich? Waar wordt er gewerkt? De corporaties spelen hier ook een cruciale rol in omdat zij de kennis en kunde hebben om te zorgen voor grote aantallen betaalbare (huur)woningen. Alleen missen zij nu de benodigde financiële slagkracht om volop te kunnen bouwen.

Om de woningbouw nog verder te versnellen hebben we naast onze eigen inzet en die van de markt óók hulp nodig van het Rijk. Het Rijk is namelijk in staat om onze gedeelde ambities waar te maken. Er moeten stevige keuzes gemaakt worden om tempo te houden en waar mogelijk op te voeren. We bouwen niet voor niets samen aan een thuis voor iedere inwoner van Zuid-Holland, een wens die op de eerste plaats van ieders agenda hoort. Wat daarbij van het Rijk nodig is, staat in dit document omschreven. Samengevat gaat het om voldoende structurele middelen en het aanpakken van de regels die de bouw van woningen in de weg staan.

Bouw dus mee!
Niet alleen, maar samen met het Rijk, gemeenten, corporaties en alle andere woningbouwprofessionals in Zuid-Holland.

Een actielijst om het tempo er in te houden:
Iedereen is hard bezig met het realiseren van de woningbouwopgave en er worden serieuze resultaten geboekt. Maar op veel punten staan ons nog grote uitdagingen te wachten, die het huidige tempo drastisch kunnen afremmen.

Actielijst actie 1: Investeer structureel in wonen
Om woningproductie blijvend te realiseren is voor de komende kabinetsperiode een structurele financiering voor gebiedsontwikkeling noodzakelijk. Dus niet alleen voor woningen maar juist ook voor mobiliteit, de openbare ruimte of voorzieningen. Wij pleiten daarbij voor een aanpak op regionaal niveau zodat er meer flexibiliteit in lokale programmering mogelijk is. Daarnaast moet de financiering ook meer voorspelbaar zijn door bijvoorbeeld te werken met een vast bedrag per woning in plaats van bewerkelijke en soms complexe, incidentele impulsen.

Actielijst actie 2: Plaats corporaties in hun kracht
Starters op de woningmarkt en mensen met een kleinere beurs zoeken betaalbare woonruimte. Deze is er steeds minder, de urgentie is daarom enorm. Corporaties kunnen in grote volumes in zulke woonruimte voorzien dus wordt er van ze verwacht dat zij dat deel van de bouwopgave op zich nemen. Hiervoor hebben ze nu simpelweg onvoldoende geld, wat in talloze scheve situaties resulteert. Pas de verhuurderheffing aan zodat corporaties weer kunnen bouwen. Maak de corporaties gezond en vergroot hiermee hun slagkracht!

In combinatie met onze inzet op passende bouwlocaties, opschaling toepassing industriële woningbouw, afspraken voor betaalbare bouw, functiemenging en flexwonen kunnen corporaties werk maken van hun deel aan de bouwopgave.

Actielijst actie 3: Laat stikstofregels ademen
De woningbouwplannen in Zuid-Holland worden hard geraakt door de stikstofcrisis. Veel projecten komen of stil te liggen of kunnen niet starten. Creëer ademruimte door betere afspraken, gemeentelijk maatwerk en meer compensatiemogelijkheden. Daarbij is de volledige stikstofvrijstelling voor de bouw via de ‘Ambtelijke Maatregel van Bestuur’ een bijzonder krachtig middel dat bovenaan de agenda hoort in zowel de eerste als de tweede kamer.

In combinatie met onze inzet op innovatie in de bouw, locatieontwikkeling nabij hoogwaardige OV-knooppunten en integrale oplossingen kunnen we maatwerk bieden voor bouwlocaties die nu veelal hinder ondervinden van de regels.

Actielijst actie 4: Zet de geluidsnormen op 1
Kostbare maatregelen die nodig zijn voor geluidsreductie vanuit (maritieme) industrie, spoor, (vlieg)haven en snelweg worden niet gedekt uit de grondexploitatie. Daarnaast is door de huidige geluidsnormen op veel plekken ‘de geluidsruimte op’. Voor regelgeving rondom geluid willen we een integrale aanpak van geluidsreductie bij de bron, overdracht en ontvanger onder regie van het Rijk. Daarnaast dienen meer structurele middelen voor geluidsreducerende maatregelen ingezet te worden door het Rijk.

In combinatie met onze inzet op innovatie in de bouw, locatieontwikkeling nabij hoogwaardige OV-knooppunten en integrale oplossingen kunnen we maatwerk bieden voor bouwlocaties die nu veelal hinder ondervinden van de regels.

Actielijst actie 5: Geef provincie en gemeenten meer slagkracht
Op veel ontwikkellocaties heeft de provincie niet de juiste middelen om de ontstane impasse te doorbreken. De provincie wil een aangescherpt en uitgebreid instrumentarium aangereikt krijgen. Wij denken daarbij aan een juridisch instrument voor de provincie waarmee we kunnen zorgen voor genoeg betaalbare woningen voor inwoners met een kleinere beurs. Én waarmee we kunnen sturen op het optimaliseren van bouwplannen of regionale prestatieafspraken hard kunnen maken.

In combinatie met onze inzet op de versnelling van procedures, het bouwen naar behoefte, rekening houdend met de eigenheid van het gebied en focus op de integrale benadering bij gebiedsontwikkeling kunnen we onze woningbouw ook regionaal organiseren. Wat belangrijk is omdat bewoners het liefst binnen de regio verhuizen, niet daarbuiten.

Actielijst actie 6: Kleur het Bouwbesluit groen
Het Rijk dient het Bouwbesluit te actualiseren met duurzaamheidsaspecten als circulaire bouw, klimaatadaptief bouwen en energietransitie. De Bouwsector innoveert en moet goed bij deze wijzigingen betrokken worden, terwijl oplopende bouwkosten en vertragingen vermeden worden.

In combinatie met onze inzet op innovatie, industriële bouw, versnelling van procedures, focus op toekomstbestendig bouwen en betaalbare woningen zorgen we voor verduurzaming binnen de hele sector.

Actielijst actie 7: Versnel bouwprocedures
Ongeveer een derde van de jaarlijkse bouwproductie duurt zo’n 2 jaar langer als gevolg van bezwaarprocedures. De wettelijke termijnen worden niet gehaald, doordat de rechtbank en Raad van State te weinig menskracht hebben. Creëer structureel extra capaciteit om binnen 6 maanden een uitspraak te krijgen.

In combinatie met onze inzet op versnelling van procedures en het delen van kennis én mensen verlichten we de druk op het rechterlijk en ambtelijk apparaat waarbij we frustrerende procedures in noodzakelijke bouwinstrumenten omzetten.

Actielijst actie 8: Werf een woonminister
Decentrale overheden hebben grote ambities en ruim voldoende plannen om de benodigde woningbouw een plek te geven. Het Rijk heeft een belangrijke rol om vertragende barrières te slechten. Er is steeds vaker een roep om ‘meer regie van het Rijk’. Als provincie zijn we daarom blij dat het Rijk zich weer meer verantwoordelijk voelt voor de woningbouw en ruimtelijke ordening. Een minister van Wonen en Ruimte is zeer welkom, voor langere termijn, met daadwerkelijke instrumenten en een eigen begroting.

In combinatie met de inzet van actielijnen (die we op de volgende pagina’s hebben weergegeven) gaan we zo eindelijk de grote stappen zetten die ons politieke en publieke debat beheersen. Waarbij we uitgaan van een nauwe samenwerking tussen alle spelers in de sector om te beantwoorden aan het grondrecht van een betaalbaar en prettig dak boven ieders hoofd.

Bouw voor de toekomst - onze inzet
1 De juiste plek
We zetten in op locatieontwikkeling nabij belangrijke openbaar vervoer-knooppunten. We versterken naoorlogse wijken met kansen voor vernieuwing, verdichting en toevoegen van belangrijke alledaagse voorzieningen. Ook vergroten we het aantal bouwlocaties door meer en sneller harde plancapaciteit te realiseren. Daar waar onvoldoende (sociaal) wordt gebouwd spreken we elkaar als decentrale overheden hierop aan. We zien mogelijkheden met tijdelijke woningen (flexwonen) en industrieel bouwen. Investeringen in verstedelijking en mobiliteit dienen goed op elkaar te worden afgestemd. In Zuid-Holland gebeurt dat binnen programma MoVe en MIRT. Het Nationaal Groeifonds kan, mits juist ingezet op infrastructuur, óók kansen bieden.

2 Naar behoefte
Woonbehoefte gaat juist niet alleen over welke aantallen, maar vooral over de verschillende type bewoners en de omringende woonmilieus. Hoe zorgen we dat een wijk, stad of dorp toegankelijk blijft? En niet alleen maar voor hen die de logistieke of financiële mogelijkheden hebben? Dan moeten we juist kijken naar de bestaande doelgroepen die nú behoefte hebben aan woonruimte. En of dat wel in de buurt van werk is en in de buurt van bestaande woningen. Daar valt namelijk meer te bereiken. Met functiemenging is woningbouw voor verschillende soorten werkgelegenheid een impuls.

3 Met integrale oplossingen
We bundelen woningbouw met andere gebiedsopgaven zoals opgaven energieneutraal, circulair, klimaatbestendig, gezond en natuurinclusief. Zo zorgen we onder de noemer Toekomstbestendig bouwen aan integrale oplossingen die zorgen dat de woningen die we nu bouwen en onze woonomgeving geschikt zijn voor nu én morgen.

Bouw voor iedereen - onze inzet
1 Afspraken betaalbare bouw
De provincie zet in op bindende regionale afspraken voor sociale en betaalbare woningbouw, zodat iedereen een betaalbare woning kan vinden. We sturen op een passend woningaanbod voor alle doelgroepen, zowel koop als huur. En op differentiatie in het aanbod voor doelgroepen en in prijsstelling. Daar waar onvoldoende (sociaal) wordt gebouwd spreken we elkaar als decentrale overheden hierop aan.

2 Financiële middelen voor meer betaalbare en sociale bouw
Onze provinciale knelpuntenpot benutten we als laatste financiële zetje voor bouwprojecten met sociale huur of middenhuur. Het versnellen van betaalbare woningbouw is daarnaast een zeer belangrijk uitgangspunt bij de Woningbouwimpuls van het Rijk. Maar er zijn structurele middelen nodig.

3 Corporaties zijn de sleutel
Juist corporaties vragen we om meer en sneller te bouwen omdat zij bij uitstek goed zijn in het bouwen van betaalbare huurwoningen. Het is daarom cruciaal voor de bouwopgave om onze corporaties structureel in positie te brengen en te houden. We zien dat rijksregelgeving als de verhuurderheffing contraproductief uitpakt voor de opgaven van corporaties en dus voor de woningbouw als geheel.

4 Inzetten op doelgroepen
Mensen die zijn aangewezen op de sociale sector, spoedzoekers, arbeidsmigranten, vergunninghouders et cetera verdienen een plek in Zuid-Holland. Vanuit verschillende rollen, als toezichthouder en aanjager zetten we in op voldoende huisvesting en evenwichtige spreiding in alle Zuid-Hollandse regio’s.

Uit Nieuwsbrief Provincie Zuid-Holland, 14 oktober 2021

De natuur in de buiten de stad is één geheel: "naar buiten gaan in het groen, dat is iets wat iedereen vanaf de voordeur moet kunnen doen"Zuid-Hollandse steden moeten de komende decennia flink groener worden. Dat hebben het ministerie van LNV, Naturalis, WUR, gemeente Dordrecht, Staatsbosbeheer, IVN Natuureducatie, Alles is Gezondheid, GGD, gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland afgesproken. Zij gaan daarvoor samenwerken in de Groene Cirkel ‘Groene gezonde stad’. De vergroening moet zorgen voor gezondere inwoners, minder hitte en wateroverlast en meer biodiversiteit.

Meer gezondheid, behoud van plant en diersoorten en klaar voor extreem weer
Er zijn al veel initiatieven om de steden groener en gezonder te maken. Denk aan wadi’s, bomen en geveltuintjes. Al deze initiatieven doen een beroep op de schaarse ruimte. Bovendien zijn er flink wat verschillende partijen bij betrokken. Deze slaan nu de handen ineen in de Groene Cirkel ‘Groene gezonde stad’. De ambitie is om door vergroening in 2050 slachtoffers te voorkomen bij extreme hitte, extreme buien en overstromingen. Gezamenlijk hebben de partijen hiervoor een verbindend vergezicht, een droom, gemaakt. De gedroomde, groene stad heeft volgens de partners honderdduizenden bomen die zorgen voor verkoeling tijdens hittegolven. Groene tuinen en waterdoorlatende infrastructuur vangen hevige regenval op.

PvdA Gedeputeerde Anne Koning (wonen): “Juist in de steden hebben we diverse opgaven in Zuid-Holland: steeds meer mensen willen hier prettig wonen, werken en recreëren. Om de schaarse ruimte groen en gezond in te richten is een gezamenlijke aanpak belangrijk.”

Programmadirecteur Groene Metropool Harry Boeschoten van Staatsbosbeheer: “Het is belangrijk dat we de natuur in en buiten de stad als één geheel beschouwen. Door die met elkaar te verbinden ontstaan groene en blauwe netwerken voor mensen én dieren. Naar buiten gaan in het groen, dat is iets wat iedereen vanaf de voordeur moet kunnen doen.”

Karen van Ruiten, programmadirecteur Alles is Gezondheid: “Natuur biedt veel gezondheidsvoordelen, vooral voor mensen uit kwetsbare groepen. Zij kunnen in een groene woonomgeving in hun eigen buurt ontspannen, ontmoeten of bewegen. Voor een gezonder Nederland moeten we groen in de leefomgeving dus beter en slimmer benutten. De uitdaging is om dat samen te doen, niemand kan dit in zijn eentje realiseren.”

In Zuid-Holland bestaan al meerdere Groene Cirkels waarbinnen bedrijven, banken, wetenschap, maatschappelijke organisaties en overheden krachtige coalities vormen voor duurzame transities.

Gepubliceerd op 14 oktober 2021 / Nieuwsbrief Provincie Zuid-Holland


donderdag 7 oktober 2021

Duurzame energie voor iedereen haalbaar en betaalbaar, hoe doe je dat? Provincie ondersteunt 9 gemeenten, o.a. ook DordrechtMet het programma ‘inclusieve energietransitie’ ondersteunt de provincie in negen gemeenten een brede aanpak van energiearmoede.

‘Een inclusieve energietransitie betekent dat je geen verliezers hebt, dat iedereen mee kan doen en dat iedereen profiteert, vertelt Koen Straver van TNO. ” In de provinciale podcast ‘De Achtertuin’(verwijst naar een andere website) vertelt hij samen met Bas Leurs van de provincie Zuid-Holland en Ifor Schrauwen van energiecoöperatie Drechtse Stromen over het programma inclusieve energietransitie. 

In opdracht van de provincie bracht TNO de energiearmoede in kaart, onderzocht wat gemeenten daar al aan doen en wat de provincie kan doen om hen daarbij te steunen. Bas Leurs van de Provincie Zuid-Holland: “Dit onderzoek, plus de lessen en resultaten van eerdere pilots, vormen de basis van onze aanpak. We zijn inmiddels aan de slag met een aantal gemeenten en hun ketenpartners en we wisselen ervaringen uit.” Het gaat om een brede aanpak, zegt Leurs. “Hoe kom je nu echt bij de mensen die het lastig hebben, welke dingen houden hen bezig en hoe kun je de energietransitie daaraan koppelen? En kunnen we ze handelingsperspectief geven?“

In de wijk
Ifor Schrauwen is projectleider van Stichting Drechtse Stromen, een energiecoöperatie die middenin de Vogelbuurt in Dordrecht actie onderneemt. Hij ziet mensen die maar 2 keer per week douchen, alles dichtplakken met tape of zelfs de kachel uit zetten om energie te besparen. Met steun van de provincie ontwikkelde Drechtse Stromen onder meer een cursus voor professionals bij ketenpartners waaronder welzijnswerk om energiearmoede te herkennen. Zij kunnen weer doorverwijzen naar een energiecoach van Drechtse Stromen om te kijken welke besparings- en isolatiemogelijkheden er zijn. Er moet nog ontzettend veel gebeuren, zegt Schrauwen. “Wat wij hier doen is een goed begin, zodat mensen er mee bezig gaan en erover praten. Ik doe dit persoonlijk ook om een beweging te krijgen. Het moet beginnen bij deze mensen. Dit is een kans voor de partijen die dit moeten aanpakken om op een plek als hier te beginnen om in ieder geval de energiekloof en de armoedekloof kleiner te maken.”

Wil je meer weten, luister dan naar de podcast Schone energie voor iedereen. Hoe maken we dat haalbaar en betaalbaar? of bekijk het onderzoek en voorbeelden van de pilots 

(Uit nieuwsbrief Provincie Zuid-Holland 6 oktober 2021)


dinsdag 28 september 2021

Schoon en opgeruimd de herfst in? Gratis bezem bij Opruimdag Crabbehof op woensdag 29 september 2021 van 9.30 - 16.00 uur op Sociaal Plein


Schoon en opgeruimd de herfst in? Kom op 29 september 2021 naar de Opruimdag in Crabbehof en haal een gratis bezem of afvalgrijper op bij de kruising Nolensweg en Thorbeckeweg. Van 9.30 tot 16.00 uur staat hier een speciale container voor grof vuil. Wijk voor Wijk assisteert bewoners met het vervoer van afval met twee bakfietsen.

Bewoners kunnen hun oud papier, plastic, groente- en tuinafval kwijt bij de kleine milieustraat en vragen stellen aan de afvalcoaches van HVC. Spullen die nog goed zijn, gaan naar Geef het Dordt. Heb je nog lege inkjetcartridges of oude telefoons?  Wijk voor Wijk zamelt ze in voor Stichting AAP.

Knutselen, upcylen en recyclen
In de middag tussen 14.00 en 16.00 uur wordt het nog leuker. Op het Sociaal Plein (voor Wijk voor Wijk en Speelotheek Pip&Zo) zijn behalve de koffiebar verschillende activiteiten als  knutselen met restmateriaal voor kinderen, upcycling bij Wijk voor Wijk en een kleding repair café van Buurtwerk. Wijkmanager Anka Muller is ook aanwezig deze middag.

vrijdag 17 september 2021

Fietstocht in Dordt West met veel nieuwbouwWoensdagavond 15 september 2021 gingen raads/commissieleden op de fiets naar Dordt West. We beginnen op de Patersweg. Hier zijn veel nieuwe huizen gebouwd. Ook op de locaties van de voormalige school staan nu mooie huizen. Ook Woonbron, handhaving en ambtenaren waren erbij. Zij gaven toelichting op wat er allemaal is veranderd.

Daarna naar Crabbehof, naar de Colijnstraat. Hier was vroeger veel overlast van bewoners in de flat, die inmiddels is afgebroken. Hier komen nieuwe appartementen, en ook aan de omgeving wordt veel aandacht besteed, vertelde Woonbron. Het valt mij iedere keer weer op als een gebouw gesloopt wordt, wat een enorme ruimte er dan ontstaat.

Hierna ging de fietstocht nog langs Wielwijk, maar moest ik weg.

Avond StadsLab in de Spoorzone en over de Spoorzone: mooie woontorens aan de rivier


Stichting De Stad organiseerde op de locatie aan de Weeskinderendijk 213 op woensdag 15 september 2021 een informatieavond met bewoners, politici, ondernemers over het Project Spoorzone. Het gaat over veel woningbouw, veel groen, minder en ander verkeer en aanpak van de afrit van de brug naar Zwijndrecht die in dat gebied ligt.

Meccanoo (ontwerpbureau) vertelde wat zij vinden wat er moet gebeuren in dit gebied. Het is een visie, de uitvoering zal jaren duren, en uiteraard zullen er veel discussies zijn over de plannen en zullen er aanpassingen komen. Maar het is belangrijk dat er een visie ligt, die richting geeft.

We zijn over het terrein gelopen, dat er nu niet uitziet, maar over tientallen jaren ken je het niet meer terug. Ik vind het goede plannen. Wat mij betreft mogen de woontorens langs de rivier hoger worden. Dit is een prachtige plek om te wonen.


Sturen op data: Gaan we alles en iedereen volgen in de Slimme Stad


 Adviescommissie Bestuur en Middelen | Dinsdag 14 september 2021 | Smart Society Dordrecht | 

De Notitie van college stelt een werkwijze voor waarbij de gemeente zichzelf gereed maakt om technologie en data in het beleid te kunnen toepassen. Er is niks mis met digitalisering, maar de PvdA aandacht voor de tegenkanten van de 'digitale droommaatschappij'. Wij missen de nuchterheid en het realisme dat het niet alleen maar allemaal geweldig is. Veel mensen dreigen buiten de boot te vallen. Daarom willen wij  input geven voor de verdere uitwerking. Want wij zijn absoluut niet tegen digitalisering. Het is een feit waarmee we leven. Het geeft ongekende mogelijkheden. Maar de ontwikkelingen gaan zo razend snel, de meeste mensen hebben geen idee wat er allemaal kan. En wat er allemaal met hun data gebeurt. Er moet meer openheid zijn. Meer debat erover zijn. Want het moet niet zo zijn dat in de praktijk een klein clubje techmiljardairs in samenspraak met overheden en grote bedrijven de dienst uitmaken. Een van de ongewenste nadelige gevolgen van de alsmaar toenemende toepassing van bijv. kunstmatige intelligentie kan volgens TNO ‘ontmenselijking’ zijn: het gebruik van datasets maakt het makkelijker om de burger op afstand te houden.

PVDA:
- Hoe zit het met de koppeling van allerlei data van onze burgers en ondernemers
- Welke data worden allemaal verzameld en gekoppeld / welke sensoren worden gebruikt
- Het geeft niet alleen gemak maar ook stress en onveiligheid / iedereen kan altijd en overal worden gevolgd
- Europese wetgeving op Gezichtsherkenning is in de maak voor iedere bewoner.
- Aanvallen van hackers die hele systemen kunnen ontwrichten / softwarefouten / en data van iedereen die openbaar beschikbaar komen /
- Hoe worden de data verzameld?
- Gedrag op social media wordt bijgehouden / ook externe open data bronnen worden gebruikt, zoals CBS gegevens
- Algoritmes zetten data om in informatie waar ambtenaren en bestuurders de stad mee kunnen besturen Hiermee kan de gemeente de kansen ook grijpen om digitalisering bewust in te zetten in de beleidsvorming, lees ik in dit voorstel.
- Algoritmes helpen ambtenaren en bestuurders niet alleen bij keuzes maken. Een stap verder is dat de algoritmes direct al dingen gaan aansturen op basis van data en die zo het gedrag van inwoners van de stad veranderen (zoals bij Toeslagen Affaire)
- Hoe zit het met de veiligheid burgers, risico van hackers
- Het creëert een grote afhankelijkheid van technologische bedrijven en vergroot de invloed van de overheid op allerlei terreinen:
- Wie houdt toezicht op verantwoord data/algoritmegebruik
- Hoe voorkomen we een ToeslagenAffaire
- Wie neemt de besluiten, de algoritmes of de mensen?

De definitie van een Smart Society is dat de stad wordt bestuurd op basis van data. Deze data worden verzameld door sensoren in de stad. Dat kan variëren van strips in het wegdek die de verkeersdrukte meten, luchtsensoren bij huizen die de luchtverontreiniging meten tot sensoren die de doorstroom in het riool bijhouden. Sensoren zijn niet de enige dingen die data verzamelen. Het gedrag van de inwoners op social media wordt bijgehouden en ook externe (open) data bronnen worden gebruikt, zoals het weer of CBS-gegevens. De volgende stap is dat algoritmes deze data omzetten in informatie waar ambtenaren en bestuurders de stad mee kunnen besturen. Althans, dat is het ideaalbeeld. Geen gevoel maar feiten.

PvdA wil veel meer informatie en debat hierover, waar is de gemeente nu concreet mee bezig. College wil zich nu richten op Levendige Binnenstad maar ook Armoede. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Krijgen mensen automatisch berichten van de overheid of financiele instellingen als zij niet snel betalen?

Wethouder Burggraaf zei dat dit terechte zorgen zijn. Wel ziet hij brede steun voor digitaal werken. Om effectief het werk te kunnen doen. Dat is hard nodig. "Met dit thema zijn bedrijven al heel erg ver. Wij als overheden lopen fors achter. ICT inzetten voor je beleid. Dit is het begin. We moeten investeren, en een been bijtrekken. Hoe je met technologie werkt. Auto met camera die vuilnis zoekt, die hebben we nog niet. Thema Armoede vinden we allemaal belangrijk. Voor Levendige binnenstad is ook veel belangstelling. Plannen voor bijvoorbeeld de Spoorzone via virtuele reality, alles combineren, verkeer, luchtkwaliteit, groen, klimaat: goed verbinden. Dan is het makkelijker om integraal beleid te voeren. Je kan het meten, je kunt het zichtbaar naar je stad maken. Alles visueel maken. Aanpak Armoede is nu nog niet vastomlijnd: ofwel individuele of via trends. Hoe kun je vroegtijdig signaleren? Ze mogen fouten maken. Geen complexe fouten. Hoe doe je dat verantwoord? Niet data overal voor gebruiken. Onafhankelijk Toezicht moet er komen. Vergroten Databewustzijn is zeker belangrijk. Wat kun je doen om problemen voor te zijn?

Er komt een informatiebijeenkomst.

Jacqueline van den Bergh

donderdag 9 september 2021

"Ga maar een weerbaarheidscurus volgen..."


In de Adviescommissie Bestuur & Middelen vroeg ik namens de PvdA aan de burgemeester in de Adviescommissie Bestuur & Middelen van woensdag 8 september 2021:

"Uit de stad krijgen we klachten van vrouwen die ’s avonds bij het gewoon naar huis lopen lastig gevallen worden door mannen, die bijvoorbeeld langdurig meerijden naast de vrouw met een auto, en vervelende opdringerige dingen zeggen. En de vrouwen blijven volgen.

Soms kan de vrouw foto’s maken van een kenteken.

Aan de politie worden dan de klachten doorgegeven, met foto's. Tot grote verbijstering van de vrouwen is de reactie van de politie: "Sorry wij hebben hier geen tijd en menskracht voor, gaat u maar een weerbaarheidscursus volgen."

Is dit bekend bij de portefeuillehouder en de Driehoek? Wat vindt u hiervan? En wat gaat u eraan doen?

Ook GroenLinks en VVD stelden ook vragen over straatintimidatie.

Reactie Burgemeester Kolff: "Dit hoort niet voor te komen. Straatintimidatie hoort niet thuis in Dordrecht. Dit probleem komt niet voor in de prioriteiten van de raad. In het Integraal Veiligheidsplan."

(PvdA had al een tijd geleden aangegeven dat de veiligheid op straat - met name onder jongeren en vrouwen - besproken moet worden. Ook GroenLinks en VVD hebben het aan de orde gesteld.)

De burgemeester kondigde een Enquete/Bewonerspanel aan: met Focusgroepen gesprekken plannen, zoals jongeren, vrouwen, ouderen, lhbtiq'ers en mensen met een beperking. In december moet dit zijn afgerond, en moet het een helder beeld geven. De burgemeester wil geen Meldpunt, na voorstel VVD.

Op de vraag van PvdA: wat doet de politie ermee, zei de burgemeester dat hij navraag had gedaan bij de politie. Volgens de heer Kolff waren er recent geen aangiftes gedaan. Maar als er aangifte wordt gedaan, met duidelijke input van filmpjes en fotoos, dan moet het worden opgepakt. Maar als de politie niets doet, dan gaat de burgemeester er zelf achteraan. "Mensen kunnen zich dan bij mij melden".

Bekijk ook het artikel in AD/DE DORDTENAAR van vrijdag 10 september 2021


PETITIE

Inmiddels is er een Petitie gestart: https://veiligehaven078.petities.nl

Wij zijn er klaar mee. Jij ook? Teken dan nu deze petitie zodat we ons gezamenlijk sterk kunnen maken over het feit dat straatintimidatie wél een groot probleem is. Ook in Dordrecht, al denkt de gemeente van niet. Een probleem waar enorm veel vrouwen en mensen op dagelijkse basis last van hebben.

Teken ook...

(Illustratie van de Veiligehaven078.petities.nl)

woensdag 8 september 2021

Vijf nieuwe HBO opleidingen in Dordrecht m.i.v. september 2022


Het ministerie van OCW geeft groen licht voor 5 nieuwe hbo-opleidingen in Dordrecht:

Dordrecht Academy mag vijf nieuwe Associate degree-opleidingen starten in Dordrecht:
- Engineering,
- Logistiek Management,
- Business Studies Logistiek,
- Integraal Bouwmanagement en de
- Pedagogisch Educatief Professional. 

Het ministerie van OCW besloot dit na een positief advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). Vanaf september 2022 worden deze opleidingen, samen met de reeds bestaande Ad-opleiding Sociaal Werk in de zorg, in Dordrecht aangeboden. De CDHO komt tot haar positieve oordeel omdat de opleidingen goed aansluiten op de behoeften van werkgevers uit de regio en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

De regionale arbeidsmarkt in de Drechtsteden, waar techniek, logistiek, (water)bouw, zorg en onderwijs dominante sectoren zijn, staat onder druk. Hoger geschoold personeel is moeilijk te vinden. Dordrecht Academy, een initiatief dat is ontstaan vanuit Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden, vervult een sleutelrol in het terugbrengen van die spanning op de arbeidsmarkt. 

Drie hogescholen (Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en Christelijke Hogeschool Ede) en ROC Da Vinci College gaan onder de vlag van Dordrecht Academy tweejarige hbo-opleidingen (Associate degrees) aanbieden die helpen de tekorten terug te dringen. ‘De opleidingen die nu zijn goedgekeurd zijn ontwikkeld vanuit een krachtige samenwerking met werkgevers. Het advies van de CDHO bevestigt dat we met onze opleidingen de professionals gaan opleiden die hard nodig zijn in deze regio’, aldus Erwin van Braam, directeur van het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden. ‘Vanaf 2022 starten we met dit palet aan opleidingen. Ik verwacht dat we de jaren daarna het aanbod gestaag zullen uitbouwen.’

zaterdag 28 augustus 2021

Ondertekening voorlopig Koopcontract voor de steigers van de Waterbus tussen Stichting Leefwerf De Biesbosch en De Waterbus


Vrijdagmiddag 27 augustus 2021 was er de ondertekening van het voorlopige koopovereenkomst tussen Stichting Leefwerf De Biesbosch en de exploitant van de Waterbus voor de overname van de steigers van de Waterbus. De ondertekening vond plaats op het water achter de Energiehuis Parkeergarage.

Nadat Leefwerf De Biesbosch en het Binnenvaartmuseum De Rene Siegfrief de handen ineen hebben geslagen om 5 ligplaatsen voor historische schepen in het Wantij te realiseren, heeft de gemeenteraad van Dordrecht een motie aangenomen dit te faciliteren.

'De aangenomen motie geeft ons de steun om de afmeervoorzieningen aan te kopen, vandaar dat we vandaag de voorlopige koopovereenkomst met de Waterbus tekenen.’ Aldus Teun Muller (voorzitter Leefwerf De Biesbosch). 

Maarten Gombert (directeur Waterbus) sluit aan: ‘Hoewel wij stoppen als exploitant van de Waterbus, juichen wij dit initiatief toe. Het zou betekenen dat onze afmeervoorzieningen een duurzame toekomst tegemoet gaan. Ik heb begrepen dat er een subsidie is aangevraagd bij de Provincie om alles te restaureren. Het mes snijdt aan twee kanten: wij hebben een goede bestemming gevonden en voor de Leefwerf en het Binnenvaartmuseum ontstaat er ruimte om tot de volledige omvang te groeien.’

Jos Hubens (het Binnenvaartmuseum) benadrukt dit: ‘Hoewel nog onduidelijk is hoe fase 2 van de Leefwerf er uit zal komen te zien, zijn de afmeervoorzieningen noodzakelijk om de ligplaatsen voor historische schepen te realiseren.’

De huidige locatie waar de afmeervoorzieningen van de Waterbus nu liggen is een acceptabel alternatief indien de ligplaatsen niet allemaal bij het Binnenvaartmuseum kunnen worden gerealiseerd. Teun Muller: ‘Natuurlijk willen wij de ligplaatsen zoveel mogelijk koppelen aan het ontvangstponton bij de Rene Siegfried, zodat historische schepen niet alleen als model te bewonderen zijn, maar ook in het echt. Echter is nog onduidelijk of de projectontwikkelaar hier aan mee wil werken. Het schijnt dat hij een ontwikkelclaim heeft voor de noordelijke oevers van de Wantij op de Stadswerven. De huidige locatie ligt buiten het ontwikkelclaimgebied en dus durven wij het aan om de afmeervoorzieningen aan te schaffen omdat er een plan B is.’

Jos Hubens vervolgt: ‘Helaas vreest de projectontwikkelaar voor waardedaling van het vastgoed als er historische schepen liggen in het Wantij. Uiteraard zien wij dit anders; historische schepen als de Veerdienst 3 en de Hugo zijn prachtige ‘Varende Monumenten’. De omgeving wordt juist verrijkt door het Binnenvaartmuseum. We begrijpen uiteraard wel dat de projectontwikkelaar geen partyboten en riviercruises voor de kade wil. Dat zou het uitzicht inderdaad belemmeren en voor overlast kunnen zorgen. Maar daar is geen sprake van in dit geval. Het gaat om het behoud van zeer unieke historische binnenvaartschepen.’

Leefwerf De Biesbosch en het Binnenvaartmuseum hebben nog geen reactie ontvangen van het college over de uitvoering van de motie. Teun Muller: ‘Maar wij hebben er alle vertrouwen in dat de gemeenteraad ons wederom zal steunen. En wij willen dit gebied alleen maar mooier maken voor het publiek, de stad en de natuur. Zo willen wij graag met de gemeente kijken waar drijvend groen kan worden geplaatst en hoe wij in de toekomst mooie maritieme evenementen kunnen organiseren.’

Bijschrift foto:

Vlnr: Vreugde na het onderteken van de voorlopige koopovereenkomst bij Teun Muller (Leefwerf De Biesbosch), Maarten Gombert (Waterbus), Jos Hubens (Binnenvaartmuseum) en Elio Barone (Leefwerf De Biesbosch) op de Veerdienst 3 bij de nachtsteiger van de Waterbus. 

woensdag 21 juli 2021

Volop kansen voor Riviercruisesector Drechtsteden


Onderzoeksbureau BLOC rondt het onderzoek naar de kansen voor de riviercruisesector in de Drechtsteden en Waterdriehoek af. Op 17 september 2021 wordt het rapport gepresenteerd aan bestuurders van gemeenten en bedrijven. De koppeling tussen de riviercruisesector, de inzet op personenvervoer over water en het verduurzamen van de nautische en toeristische infrastructuur biedt de meeste kansen voor de regio.

Dit onderzoek is geïnitieerd door de Economic Board Drechtsteden, Dutch Delta Cruise Port, gemeente Dordrecht, Blue Amigo, Werelderfgoed Kinderdijk en Dordrecht Marketing. BLOC zet hierin hun analyse van de sector en de kansen voor de regio uiteen. In het rapport is vooral aandacht voor een actieagenda met concrete ontwikkelprojecten, zodat de riviercruisesector én aangrenzende sectoren zich de komende jaren verder kunnen ontwikkelen.

De riviercruisesector is een groeiende toeristische sector. In normale jaren groeit deze sector met maar liefst 10% per jaar. Dit biedt kansen voor de Drechtsteden. Met belangrijke bestemmingen in de Waterdriehoek als het Werelderfgoed Kinderdijk, het historisch centrum van Dordrecht en het Nationaal Park de Biesbosch heeft de regio een in potentie nog aantrekkelijker cruiseproduct. Wanneer aanbod en infrastructuur verder ontwikkeld worden, valt er veel winst te behalen.

Lees hier het hele rapport

Uit NIeuwsbrief Deal Drecht Cities van 21 juli 2021

maandag 12 juli 2021


Al jarenlang strijden bewoners tegen de opstellocatie van de Qbuzz treinen (eerste de Arrivatreinen) bij de Crayensteynstraat/Krommedijk. Deze treinen geven veel geluidsoverlast, met name in de nachtelijke uren.

Maar omdat gemeente bleef zeggen er weinig aan te kunnen doen, zijn bewoners ook naar de rechter gestapt, die hen gelijk gaf wat betreft het feit dat dit geen opstellocatie is, maar heeft het niet specifiek verboden. De gemeente ging strengere eisen stellen aan de vergunningen aan ProRail (want die vergunningen werden wel steeds afgegeven).

Ook de PVDA heeft de strijd van de bewoners altijd gesteund. Namens de PVDA heb ik diverse malen schriftelijke vragen gesteld aan college over deze kwestie. Onlangs nog hebben GroenLinks, PVDA en BVD n.a.v. het vonnis van de rechtbank opnieuw vragen hierover gesteld.

Uiteindelijk heeft al het verzet toch resultaat gehad. Wethouder Sleeking kondigde aan dat de opstellocatie wordt verplaatst naar Geldermalsen, per 22 december 2021. Daar ligt het in een industriegebied, zodat er geen overlast zal zijn voor omwonenden.

Lees ook artikel in AD/DE DORDTENAAR van 10 juli 2021


donderdag 8 juli 2021

Ik heet WANTIJS


Donderdagmiddag 8 juli 2021 was er vanaf 15.30 uur op het plein bij het Stadhuis de herdenking van de corona in Dordrecht. Het idee is om met een monument/kunstwerk en een boek een aandenken te hebben aan deze moeilijk en bijzondere periode in Dordrecht.

Op het zonnige plein hield burgemeester Kolff hield een toespraak over deze ongekende tijden. Namens de Dordtse Maatschappelijke Verantwoorde Ondernemers ontving de burgemeester het boek,

Ook onze nachtburgemeester droeg zijn gedicht voor vanaf de bordes van het stadhuis.

De kunstenares van het monument vertelde via een groot doek wat haar inspireerde tot het kunstwerk, en hoe zij het heeft uitgevoerd. Zij heeft ook het boekje Wantij gemaakt.

Hierna volgde de onthulling van het kunstwerk/monument "Ik heet WANTIJS" op de hoek van de Voorstraat door burgemeester Kolff en de Kinderburgemeester. Daar blijft het ook staan. 

Het idee van de kunstenares is dat iedereen een draadje wol kan knippen bij het kunstwerk, en om de pols kan binden. Zodat we allemaal verbonden zijn met elkaar met een draadje rode wol...

Bekijk hier het filmpje van de kunstenares